point.pngแจ้งเรียกคืนสินค้าpoint.pngpoint.pngแจ้งเรียกคืนสินค้าpoint.pngเรียน ลูกค้าดีแคทลอน
เนื่องด้วยดีแคทลอนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณภาพของสินค้า
จึงมีการเรียกคืนสินค้าดังต่อไปนี้ 


LEARN 500 OXELO SCOOTER

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไประหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

ชื่อสินค้า: LEARN 500 OXELO SCOOTER
แบรนด์: OXELO
Model codes: 8555206 / 8555207 / 8555205
Code Article: 2939387 / 2939388 / 2939386

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวทุกท่าน หยุดใช้งานสินค้าดังกล่าว


ขอขอบพระคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้านี้จากดีแคทลอน แต่เนื่องจากในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของทีมงาน OXELO เราได้ตรวจพบความเสี่ยงว่า แกนบังคับทิศทางของสกู๊ตเตอร์มีโอกาสแตก ตามภาพ
รอยร้าวที่เกิดขึ้นสามารถทำให้แกนบังคับทิศทางของสกู๊ตเตอร์แตกได้
ทางดีแคทลอนมีความมุ่งหมายออกแบบสินค้าสำหรับเด็กที่มีคุณภาพและไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นต่อลูกค้าของเรา เราจึงได้ตัดสินใจขอเรียกคืนสินค้า รุ่น LEARN 500
ขอให้ลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวนำสินค้าดังกล่าวมาคืน โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่ร้านค้าดีแคทลอนใกล้บ้านท่านทุกสาขา

หากท่านซื้อสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไประหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ดังนี้ ดีแคทลอนจึงขอเรียกคืนสินค้า: ROCKY SCREWGATE CARABINER
แบรนด์: SIMOND
รหัสกลุ่มสินค้า: 1760147 and 1759997

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวทุกท่าน หยุดใช้งานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าอีกครั้งก่อนการใช้งาน


เนื่องด้วยดีแคทลอนให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณ ภาพของสินค้า ดังนี้ ทีมงาน SIMOND ตรวจพบว่ามีการประกอบชิ้นส่วน Screwgate (ส่วนสีดำตามภาพด้านล่าง) ใน Carabiner ผิดพลาดในสินค้า ROCKY SCREWGATE CARABINER บางชิ้น ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดกรณีการปลดล็อดเองระหว่างการใช้งาน
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าดังกล่าวไประหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562


BIKE CARRIER ADAPTOR

หากท่านซื้อสินค้า อะแดปเตอร์เฟรมจักรยาน (BIKE CARRIER ADAPTOR) ไประหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน2562 ขอให้ท่านอ่านข้อมูลด้านล่างนี้โดยละเอียด

ชื่อสินค้า: BIKE CARRIER ADAPTOR
แบรนด์: BTWIN
รหัสกลุ่มสินค้า: 8357813
รหัสสินค้า: 2033547

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวทุกท่าน
หยุดใช้งานและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าอีกครั้งก่อนการใช้งาน


เนื่องด้วยดีแคทลอนให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณภาพของสินค้า ดังนี้ ทีมงาน BTIWN
ได้ตรวจพบว่ามีตัวล็อค (Security Arm) อาจปลดล็อคได้ขณะใช้งาน ซึ่งส่งผลให้อาจเกิดกรณีจักรยานหลุดออกจากแร็คได้

ONNIGHT 410 HEADLAMP

หากท่านซ์้อสินคา้ไฟฉายคาดศรีษะรุ่น ON NGHT 410 Head Lamp ไประหว่างวันที 18 กุมภาพันธ ์2557 ถึงวันที 20 กันยายน 2561 ขอให้ท่านอ่านขอ้มูลดา้นล่างโดยละเอียด 18/02/2014 and 20/09/2018

ชื่อสินค้า: ONNIGHT 410 HEADLAMP
แบรนด์: KALENJI / GEONAUTE
รหัสกลุ่มสินค้า: 8302506 / 8364850 / 8503711 / 8485678

ขอความร่วมมือลูกค้าผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าวทุกท่าน ให้หยุดใช้งานสินค้าดังกล่าว


เนืองด้วยดีแคทลอนให้ความสําคัญอย่างมากในเรืองความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้ารวมไปถึงคุณภาพของสินค้า ดังนั้น ทีมงาน Kalenji และ Geonaute ได้ตรวจพบว่าแบตเตอรีมีความร้อนสูงเกินไปในระหว่างการชาร์จใหม่และอาจทําให้ผู้ใช้เสียงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการเผาไหม้
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจเกิดขึ้นได้ยาก ซึงจากการตรวจสอบพบเพียง 1ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ต้องการเสียง ในเรืองความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะเรียกคืนผลิตภณัฑท์ทั้งหมดของเรา
เพืAอเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเราขอเชิญคุณนําสินค้าดังกล่าวมาคืนทีAร้านค้าดีแคทลอนทีAใกล้ทีAสุดเพืAอ รับเงินคืน

ตัวกรอง ตัวกรอง

Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง