รีเทล

หน้าที่หลัก

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจกีฬาของคุณ คุณจะเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า คุณแนะนำให้ลูกค้าหาผลิตภัณฑ์ที่ดีในกีฬานี้และคุณสร้างกิจกรรมสำหรับชุมชนกีฬาของคุณ

รายละเอียดของงาน
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
 • สร้างการเชื่อมต่อกับผู้ใช้กีฬา / ลูกค้าท้องถิ่นเพื่อธุรกิจของคุณ
 • สร้างกลยุทธ์สำหรับแผนกกีฬาของคุณตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณ
 • ตั้งราคาที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าในร้านค้าของคุณสำหรับแผนกกีฬาของคุณ

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • มีความหลงไหลในกีฬา
 • มีชีวิตชีวา, มีความรับผิดชอบ
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดเป็นผู้ประกอบการ / กล้าที่จะทำ, มีทัศคติที่ดีในการแก้ปัญหา
 • มีความพร้อมและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ

รีเทล

หน้าที่หลัก

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจกีฬาของคุณ คุณจะเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า คุณแนะนำให้ลูกค้าหาผลิตภัณฑ์ที่ดีในกีฬานี้และคุณสร้างกิจกรรมสำหรับชุมชนกีฬาของคุณ

รายละเอียดของงาน
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
 • สร้างการเชื่อมต่อกับผู้ใช้กีฬา / ลูกค้าท้องถิ่นเพื่อธุรกิจของคุณ
 • สร้างกลยุทธ์สำหรับแผนกกีฬาของคุณตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณ
 • ตั้งราคาที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าในร้านค้าของคุณสำหรับแผนกกีฬาของคุณ

คนที่เราอยากร่วมงาน
 • มีความหลงไหลในกีฬา
 • มีชีวิตชีวา, มีความรับผิดชอบ
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • มีความคิดเป็นผู้ประกอบการ / กล้าที่จะทำ, มีทัศคติที่ดีในการแก้ปัญหา
 • มีความพร้อมและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

ทักษะที่ต้องการ
 • หลงไหลในกีฬาอย่างน้อย 1 กีฬา
 • ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่ดีและทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาการจัดการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับ

ตัวกรอง ตัวกรอง

Sort ตัวกรอง
ตัวกรอง กรอง ตัวกรอง