ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการขาย

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการจำหน่ายสินค้านี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขทั่วไป") มีผลใช้เฉพาะระหว่าง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0115558007311 ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 14/9 หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ดีแคทลอน") กับผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของดีแคทลอน www.decathlon.co.th (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "เว็บไซต์")(ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "คุณ" และเรียกรวมกับดีแคทลอนว่า "คู่สัญญา")
ดีแคทลอน และ หรือ บริษัทในเครือเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้ ซึ่งลูกค้าควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปนี้

1.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้มีผลบังคับใช้และใช้กับผู้ที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา และการจัดหาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ ("ผลิตภัณฑ์") ให้กับลูกค้า

1.3. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในเงื่อนไขทั่วไปนี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เท่ากับคุณแสดง รับรอง และสัญญาว่า (i) คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ (ii) คุณเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถตากฎหมายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ (iii)จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

1.4. เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่เหนือการแก้ไขใดๆ ของลูกค้า โดยเงื่อนไขใดๆที่ลูกค้าแก้ไขแล้วส่ง เสนอ หรือกำหนดไว้จะไม่ใช้และไม่รวมอยู่ ณ ที่นี้ ไม่ว่าดีแคทลอนจะคัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม

1.5. ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้เสมอ ขอให้คุณอ่านเงื่อนไขทั่วไปนี้ โดยละเอียด และตรวจดูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากเงื่อนไขทั่วไปนี้จะใช้บังคับคำสั่งซื้อทั้งหมด จึงควรทบทวนเงื่อนไขทั่วไปนี้ทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ปีับปรุงหรือแก้ไขของเงื่อนไขทั่วไป คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

[กลับสู่ด้านบน]

2. การสั่งซื้อ

2.1. การส่งคำสั่งซื้อ
2.1.1. ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ให้ส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ("คำสั่งซื้อ") โดยคำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การตอบรับของดีแคทลอนและความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

2.1.2. ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ โปรดอ่านขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อส่งคำสั่งซื้อทาง การส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซตเป็นไปตามสัญญาข้อ 2.2 นี้ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ของดีแคทลอน ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณต่อบุคคลอื่นใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมถึงกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และคุณยินยอมที่จะแจ้งให้ดีแคทลอนทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีคุณทันที โดยดีแคทลอนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.1.3. กระบวนการสั่งซื้อจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อของคุณให้กับดีแคทลอน โปรดอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณโดยละเอียดในทุกหน้าของกระบวนการสั่งซื้อ

2.1.4. การส่งคำสั่งซื้อแสดงว่าคุณ (i) ติดต่อกับดีแคทลอนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ (ii) รับรองว่าคุณอายุ 18 ขึ้นไปและมีความสามารถตามกฎหมายในการผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ (iii) รับรองว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ (iv) รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับดีแคทลอนอันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้ระบุไว้ใน คำสั่งซื้อดังกล่าว

2.1.5. เมื่อส่งคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลจากดีแคทลอนที่แสดงว่าดีแคทลอนได้รับคำสั่งซื้อของคุณ ("การยืนยันคำสั่งซื้อ")

2.1.6. ก่อนที่ดีแคทลอนจะตอบรับคำสั่งซื้อ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แม้หลังจากคุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.1.7. ดีแคทลอนสามารถกำหนดข้อจำกัดของปริมาณที่จะซื้อต่อคำสั่งซื้อ ต่อบัญชีผู้ใช้ ต่อบัตรเครดิตหรือต่อบุคคล ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งก่อนที่ดีแคทลอนจะตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ

2.1.8. ดีแคทลอนอาจยอมรับการแก้ไขคำสั่งซื้อหลังมีการยืนยันคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของดีแคทลอนแต่เพียงผู้เดียว

2.2. วิธีส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนในการส่งคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนี้
- เพิ่มรายการสินค้าที่เลือกซื้อลงในตะกร้า
- เลือกวิธีการจัดส่ง
- เลือกวิธีการชำระเงิน
- ชำระเงิน
- ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันว่าคำสั่งซื้อถูกบันทึก และ
- สุดท้าย ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ (การยืนยันคำสั่งซื้อ)
เมื่อพร้อมจัดส่งตามคำสั่งซื้อดีแคทลอนจะส่งอีเมล์แจ้งการจัดส่งตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า (การยืนยันการจัดส่ง)

2.3. ราคาและการชำระเงิน
2.3.1. ราคาผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนเว็บไซต์ หากดีแคทลอนมีร้านค้าปลีกอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ขั้นตอนดำเนินการ การเลือกผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขายที่เสนอให้บนเว็บไซต์อาจต่างจากที่มีหรือเสนอให้ในร้านค้าปลีก

2.3.2. ราคาผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเสมอ

2.3.3. ราคาแสดงเป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) ดีแคทลอนพยายามตามสมควรในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาที่ลูกค้าชำระเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามอาจมีค่าภาษี อากร ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่จัดส่งนั้นๆ ในกรณีที่มีค่าภาษี อากร ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าว คุณจะต้องเป็นผู้ชำระเงินนั้น

2.3.4. ราคาที่แสดงไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งจะบวกเพิ่มในคำสั่งซื้อและแสดงในหน้าการชำระเงิน โดยค่าจัดส่งดังกล่าวจะต่างกันตามราคาในคำสั่งซื้อของคุณ ปลายทางการจัดส่ง และวิธีการจัดส่งที่เลือก

2.3.5. คุณต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวนเมื่อส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงินตามคำสั่งซื้อสามารถทำได้โดยใช้ (i) บัตรเครดิตที่ออกให้โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ดีแคทลอนยอมรับ หรือ (ii) เงินสดเมื่อรับสินค้า ทั้งนี้ ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในการชำระเงินได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.3.6. การทำธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิตทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและการชำระเงินด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank  เป็นผู้ดำเนินการ

2.3.7. คุณรับรองว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ให้กับดีแคทลอนอันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีที่คุณใช้เป็นของคุณเอง และมีเงินหรือมีเครดิตเพียงพอสำหรับชำระเงินตามคำสั่งซื้อของคุณ ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในการชำระเงินของคุณก่อนที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

2.3.8. ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่บัตรเครดิตหรือเดบิตไม่ได้กำหนดไว้เป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) ราคาสุดท้ายอาจต่างจากที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกบัตรหรือธนาคารผู้ออกบัตรของคุณใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา หากคุณใช้บัตรเครดิต/เดบิตระหว่างประเทศ ดีแคทลอนจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างประเทศที่ธนาคารผู้ออกบัตรของคุณเรียกเก็บในทุกกรณี

2.3.9. เมื่อดีแคทลอนได้รับชำระเงินตามคำสั่งซื้อของคุณครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจาก  ดีแคทลอนที่ยืนยันการชำระเงินของคุณ ("การยืนยันการชำระเงิน")

2.3.10. เว็บไซต์มีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้เสมอว่า แม้ดีแคทลอนได้พยายามตามสมควรแล้วก็ตาม อาจมีผลิตภัณ์บางตัวบนเว็บไซต์ที่แสดงราคาไม่ถูกต้อง หากดีแคทลอนพบข้อผิดพลาดของราคาผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ ดีแคทลอนจะแจ้งให้คุณทราบข้อผิดพลาดนี้และให้คุณเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ดีแคทลอนจะไม่จัดส่งคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากคุณ หากดีแคทลอนไม่สามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ ดีแคทลอนจะถือว่าคำสั่งนั้นถูกยกเลิกและแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ดีแคทลอนจะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดของราคาอย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาด และคุณจำได้ว่าเป็นราคาที่ผิด ดีแคทลอนไม่จำเป็นต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ถูกกว่า)

2.4. การตอบรับคำสั่งซื้อ
2.4.1. ดีแคทลอนไม่ได้ถูกบังคับให้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ จนกว่าจะตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ ตราบที่ยังไม่ได้ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดีแคทลอนมีมูลเหตุอันสมควรให้เชื่อว่า คุณได้ละเมิดเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกซื้อเพื่อการใช้งาน      หากดีแคทลอนยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะตอบรับ ดีแคทลอนจะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

2.4.2. คำสั่งซื้อของคุณยังคงมีผลเป็นข้อเสนอจนกว่าจะได้รับการตอบรับ คำสั่งซื้อจะกลายเป็นสัญญา และดีแคทลอนมีข้อผูกมัดตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคุณเมื่อดีแคทลอนยืนยันตอบรับกับคุณด้วยการส่งอีเมลยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่ง (“การยืนยันการจัดส่ง”)

2.4.3. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อมีการออกอีเมลยืนยันการจัดส่งแล้ว

[กลับสู่ด้านบน]

3. การจัดส่ง

3.1. เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของลูกค้าที่พำนักในประเทศซึ่งเว็บไซต์นี้ให้บริการ และอาจมีข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งดีแคทลอนสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้

3.2. วันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยประมาณจะถูกระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจัดส่ง แต่วันที่จัดส่งโดยประมาณนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และไม่ได้มีผลผูกมัดกับดีแคทลอน

3.3. หากไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามวันที่จัดส่งโดยประมาณ ดีแคทลอนจะติดต่อคุณ แต่ดีแคทลอนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การเรียกเก็บเงิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดการจัดส่งล่าช้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

3.4. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานขั้นตอนการบรรจุหีบห่อของดีแคทลอน โดยดีแคทลอน ขอสงวนสิทธิในการปรับรูปแบบการบรรจุหีบห่อตามคำสั่งเฉพาะ และในกรณีดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องชำระก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้น

3.5. ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งจากร้านดีแคทลอนสาขาบางนา ประเทศไทย โดยอยู่ในความรับผิดชอบและความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งนี้ ดีแคทลอนมีอิสระในการเลือกผู้ส่ง บริษัทขนส่ง และวิธีการขนส่ง

3.6. เมื่อดีแคทลอนออกหนังสือยืนยันการจัดส่ง ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุจะตกเป็นของลูกค้า แม้มีการชำระค่าขนส่ง แต่ดีแคทลอนไม่จำเป็นต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ หรือรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายระหว่างขนส่ง

3.7. ดีแคทลอนจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณให้ไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ เว้นแต่ดีแคทลอนได้ตกลงไว้เป็นอื่น ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะต้องลงชื่อรับการจัดส่ง และถ้าไม่มีคนรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ส่งที่ดีแคทลอนแต่งตั้งสามารถทิ้งข้อความให้คุณโดยแจ้งการจัดส่งอีกครั้งหรือให้คุณไปรับของกับผู้ส่ง

[กลับสู่ด้านบน]

4. ผลิตภัณฑ์ของดีแคทลอน

4.1. ภาพผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น แม้ดีแคทลอนได้พยายามอย่างที่สุดที่จะแสดงสีอย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันว่าการแสดงผลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจึงอาจต่างจากภาพเล็กน้อย

4.2. ดีแคทลอนพยายามอย่างที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า (i) ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (ii) เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ และ (iii) มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบภายในเวลาที่ควร อย่างไรก็ดี เนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ยังไม่ได้แก้ไข ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ รายละเอียด ข้อเสนอ และความพร้อมจำหน่าย

4.3. การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์อาจต่างจากที่แสดงในภาพบนเว็บไซต์

[กลับสู่ด้านบน]

5. นโยบายการคืนสินค้า

5.1. ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับดีแคทลอนเพื่อรับเงินคืนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1.1.  ช่องทางในการส่งคืนผลิตภัณฑ์มี 2 ทางคือ (i) ส่งคืนร้านของเราได้ทุกแห่ง หรือ (ii) ส่งคืนทางไปรษณีย์

5.1.2. ดีแคทลอนจะรับผิดชอบค่าส่งคืนผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนถึงคลังสินค้าของดีแคทลอน และดีแคทลอนจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อส่งคืน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งคืนให้ดีแคทลอนในสภาพที่ไม่เหมาะสม ดีแคทลอนสามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นกลับไปยังลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ/หรือปฏิเสธการคืนเงิน

5.2. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนด้วยความใส่ใจตามควร (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และอยู่ในสภาพที่ดีแคทลอนสามารถจำหน่ายได้อีก) จะได้รับการดำเนินการคืนเงินภายในสิบสี่ (14) ถึงยี่สิบ (20) วันหลังจากดีแคทลอนได้รับคืนจากคุณ ดีแคทลอนจะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เว้นแต่การชำระด้วยเงินสดเมื่อรับของ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

5.3. ในกรณีที่คุณส่งคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากดีแคทลอนจัดส่งผลิตภัณฑ์ผิด หรือผลิตภัณฑ์ผิดไปจากที่อธิบายบนเว็บไซต์ และโดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกส่งคืนด้วยความใส่ใจตามควร (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และอยู่ในสภาพที่ดีแคทลอนสามารถจำหน่ายได้อีก) ดีแคทลอนจะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เว้นแต่การชำระด้วยเงินสดเมื่อรับของ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตามควรที่เกิดกับคุณในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับดีแคทลอน

5.4. ลูกค้าสามารถไปที่'บัญชีของฉัน' (My Account) แล้วคลิก 'ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน' (Track My Orders) หรือส่วน 'ความช่วยเหลือ' (Help) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเลขที่ส่งคืน (ระบุเหตุผล)

[กลับสู่ด้านบน]

6. การรับประกันสินค้า

6.1. ผลิตภัณฑ์บางรายการของดีแคทลอนมาพร้อมกับใบรับประกันเมื่อจำหน่ายและมีอายุสอง (2) ปีนับจากวันที่จัดส่ง โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องปราศจากการชำรุดบกพร่องของวัสดุ ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการรับประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผลในกรณีตามอธิบายในสัญญาข้อ 6.2

6.2. การรับประกันในสัญญาข้อ 6.1 จะไม่มีผลใช้กับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากเหตุต่อไปนี้
6.2.1. ความเสื่อมสภาพตามปกติ

6.2.2. ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อของคุณหรือบุคคลที่สาม

6.2.3. ความล้มเหลวในการติดตั้ง ดำเนินการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการใช้งาน คุณลักษณะ หรือสภาพที่ดีแคทลอนจัดให้ลูกค้า หรือ

6.2.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก   ดีแคทลอน

6.3. ในกรณีที่คุณอยากจะซ่อมแซมหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดในช่วงรับประกัน โปรดระบุความต้องการในหน้า 'ติดต่อเรา'

6.4. ดีแคทลอนสามารถเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการชำรุดดังกล่าว ในกรณีที่ดีแคทลอนใช้ความพยายามตามสมควร แต่ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้นได้ ดีแคทลอนจะให้เครดิตกับลูกค้าเท่ากับราคาเดิมที่ลูกค้าชำระเป็นค่าผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด และเป็นการเยียวยาเดียวที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับ

6.5. ในกรณีที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับดีแคทลอนโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม หรือเนื่องจากข้อบกพร่องที่เกิดจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่อธิบายในสัญญาข้อ 6.2 ข้างต้น ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของลูกค้าและส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

[กลับสู่ด้านบน]

7. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

7.1. การเข้าถึงเว็บไซต์
7.1.1. การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นบริการที่จัดหาให้โดยไม่คิดค่าบริการ

7.1.2. ดีแคทลอนไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่มีการขัดจังหวะ อีกทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นการอนุญาตชั่วคราว และดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการระงับ เพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบ ดีแคทลอนไม่ต้องรับผิดต่อคุณถ้าเว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามหรือระยะเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

7.2. การใช้งานเว็บไซต์
7.2.1. เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและไม่ใช่การใช้เพื่อการค้า และคุณ    ตกลงว่าได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชม ดู และเก็บสำเนาข้อมูลหรือบริการที่ได้จากเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น คุณเข้าใจและสัญญาว่าคุณถูกห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่เพื่อการค้า ประกาศ อนุญาต หรือขายข้อมูล วัสดุ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์

7.2.2. คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
(ก)ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
(ข)ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีจุดประสงค์หรือผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ฉ้อฉล
(ค)ส่ง หรือจัดหาการส่งวัสดุที่ไม่ได้ขอให้ส่ง หรือการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือวัสดุส่งเสริมการขาย หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน (สแปมหรือขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือ
(ง)เจตนาส่งข้อมูล ส่งหรืออัปโหลดวัสดุที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สบายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์คล้ายกันนี้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

7.3. บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน
7.3.1. ถ้าคุณเลือกสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องทำตามกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการให้ข้อมูลปัจจุบันที่ครบถ้วนและถูกต้องกับดีแคทลอน คุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้บัญชีของคุณทั้งหมดและต้องเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ

7.3.2. คุณสัญญาว่าจะแจ้งดีแคทลอนทันทีถ้าคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่น

7.3.3. โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ดีแคทลอนใช้ข้อมูลของคุณได้ที่ 'นโยบายความเป็นส่วนตัว'

7.4. ข้อมูล
7.4.1. ข้อมูล ข้อความ คำอธิบาย เนื้อหา กราฟิก รูปภาพ โลโก้ ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน คลิปวิดิโอ คลิปเสียง เสียง ไฟล์ คุณลักษณะ โฆษณา กรรมสิทธิ์ ชื่อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่นทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ข้อมูล") เป็นของ   ดีแคทลอน บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่น (ซึ่งจะระบุไว้ด้วยการเชื่อมโยงไปถึงหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก หรืออย่างอื่น)

7.4.2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้เป็นการผูกมัดกับดีแคทลอนไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ข้อมูลที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเช่นนั้น ทั้งไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อใจ คุณต้องขอคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ หรืองดเว้นจากการกระทำใดๆ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์

7.4.3. การใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเอง และดีแคทลอนจะไม่รับผิดต่อข้อมูลหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่คุณใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

7.4.4. ดีแคทลอนไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือให้ประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของตน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

7.4.5. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ทำให้คุณต้องออกจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของดีแคทลอน และดีแคทลอนไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลบนเว็บไซต์อื่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้เป็นการแสดงนัยว่าดีแคทลอนเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด การที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามนั้น

7.5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7.5.1. ดีแคทลอนและ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาทิเช่น ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิบัตร ความรู้ความชำนาญ เอกสิทธิ์ หรือข้อมูลคล้ายกัน ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดีแคทลอน หรือเครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในเครือดีแคทลอน

7.5.2. คุณจะไม่ใช้ ผลิตซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ส่งผ่าน เผยแพร่ จัดแสดง ดาวน์โหลด อนุญาต ถ่ายโอน หรือขายข้อมูลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากดีแคทลอน

7.6. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้
7.6.1. แคทลอนไม่ถือสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณให้กับดีแคทลอน (รวมถึงความเห็น ข้อคิดเห็น การให้คะแนน คำแนะนำ) หรือประกาศ อัปโหลด หรือส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อการอ่านของบุคคลทั่วไป หรือของสมาชิกในชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัว (รวมเรียกว่า "ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้")

7.6.2. ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ซึ่งประกาศ อัปโหลด หรือส่งบนเว็บไซต์ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับและปลอดกรรมสิทธิ์ และดีแคทลอนได้รับอนุญาตให้ใช้ คัดลอก เผยแพร่ ผลิตซ้ำ ประกาศ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง และเปิดเผยข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

7.6.3. ดีแคทลอนมีสิทธิที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ของคุณให้กับบุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ที่คุณประกาศหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลดังกล่าว หรือสิทธิส่วนบุคคล และดีแคทลอนจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นประกาศบนเว็บไซต์

7.6.4. คุณสัญญาว่าข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่คุณประกาศ อัปโหลด หรือส่งขึ้นเว็บไซต์นั้นเป็นดังนี้
(ก)ถูกต้อง (เมื่อแสดงข้อเท็จจริง)
(ข)แท้จริง (เมื่อเป็นความคิดเห็น) และ
(ค)เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ประกาศข้อมูล

7.6.5. คุณสัญญาว่าจะไม่ประกาศ อัปโหลด หรือส่งข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้มายังเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลมีลักษณะดังนี้
(ก)ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เหมาะสม
(ข)ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
(ค)มีไวรัส โทรจัน หนอน ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี
(ง)ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลอื่น
(จ)ผิดกฎหมาย ให้โทษ ข่มขู่ ปรามาส หยาบคาย อนาจาร หมิ่นประมาท ลามก สัปดน น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือเหยียดผิว เหยียดชนชาติ หรือมีประเด็นอื่นให้คัดค้าน
(ฉ)ส่งเสริมความรุนแรง
(ช)สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
(ซ)มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้ใด
(ฌ)ละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ
(ญ)สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (ยกตัวอย่างเท่านั้น) หรือ
(ฎ)ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

7.6.6. คุณมีสิทธิในการนำข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่คุณเป็นผู้ประกาศ อัปโหลด หรือส่งออกได้

7.6.7. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ได้เป็นมุมมอง ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คุณค่า หรือความเชื่อของดีแคทลอนแต่อย่างใด และดีแคทลอนไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ดังกล่าว

7.6.8. ดีแคทลอนจะใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณละเมิดสัญญาข้อ 7 นี้หรือไม่ และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามที่ดีแคทลอนเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้
(ก)ลบข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ทันที โดยชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ได้
(ข)เพิกถอนสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของคุณทันที โดยชั่วคราว หรือถาวร
(ค)ออกหนังสือเตือนคุณ
(ง)ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณเพื่อให้ชำระเงินคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริหารจัดการและใช้จ่ายทางกฎหมายตามควร) อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว หรือ
(จ)ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณเพิ่มเติม

[กลับสู่ด้านบน]

8.ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด

8.1. ดีแคทลอนไม่รับผิดหรือไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
(ก)ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์
(ข)การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ความปลอดภัย (ไม่ว่าดีแคทลอนเป็นผู้จัดหาให้โดยตรงหรือแต่งตั้งให้บุคคลที่สามจัดหาให้ก็ตาม) และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
(ค)ความเสียหายทางทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด อันเกิดจากการเข้าถึงและการใช้งาน หรือความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง
(ง)การขัดจังหวะหรือการหยุดชะงักของการส่งผ่านไปถึง หรือจากบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง
(จ)ไวรัส โทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง และ/หรือ
(ฉ) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) หรือความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากการใช้งานหรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว

8.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วนของพันธะหน้าที่และความรับผิดของดีแคทลอนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ผูกมัดกับดีแคทลอน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในเงื่อนไขทั่วไปนี้

8.3. โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขทั่วไป และยกเว้นสำหรับขอบเขตที่บังคับตามกฎหมาย ความรับผิดรวมสูงสุดของดีแคทลอน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนของ
ดีแคทลอน สำหรับการกระทำ หรือการละเลย ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั่วไปนี้ จะไม่เกินจำนวนที่คุณชำระให้กับดีแคทลอนเป็นค่าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

8.4. ดีแคทลอนจะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับ
8.4.1. การสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าโดยอ้อม พิเศษ หรือสืบเนื่อง

8.4.2. การสูญหายของข้อมูล หรืออุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่น

8.4.3. การสูญหายหรือเสียหายทางเศรษฐกิจ

8.4.4. ความรับผิดที่เกิดกับลูกค้าสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดของบุคคลที่สาม (รวมถึงกรณีที่มิได้ตั้งใจและค่าเสียหายในเชิงลงโทษ) หรือ

8.4.5. การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดไว้ การใช้งาน โอกาส ผลประโยชน์ รายได้ การประหยัดที่คาดไว้ ธุรกิจ หรือความเสียหายต่อค่าความนิยม แม้ว่าดีแคทลอนได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

8.5. ดีแคทลอนจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียอันเกิดจากการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดในภายหลัง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
8.5.1. ความเสื่อมสภาพตามปกติ

8.5.2. ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่น

8.5.3. ความล้มเหลวในการติดตั้ง ดำเนินการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการใช้งาน คุณลักษณะ หรือสภาพที่ดีแคทลอนจัดให้ลูกค้า หรือ

8.5.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากดีแคทลอน

8.6. ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ และบริการที่มีหรือได้รับผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เป็นการกระทำที่อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการกระทำนั้น

8.7. การใช้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และมีให้บริการในสภาพ "ที่เป็น" และ "ที่มี" ดีแคทลอนไม่รับประกันหรือรับรองต่อความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ บริการ หรือเนื้อหาที่มีหรือเชื่อมโยงจากบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

[กลับสู่ด้านบน]

9. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ลูกค้าจะไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากดีแคทลอนต่อการกระทำ ข้อเรียกร้อง ความต้องการ กระบวนพิจารณา ความรับผิด ความสูญเสีย (ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม หรือต่อเนื่อง) ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน) และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจากดีแคทลอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทน อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ
(ก)ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือมาจากข้อมูลที่ลูกค้าประกาศบนเว็บไซต์
(ข)การละเมิดจริงหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิด หรือการไม่ชำระหนี้ หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่หรือคำรับรองของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขทั่วไป หรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า หรือ
(ค)การละเมิดสิทธิหรือการยักยอกของลูกค้าต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์

[กลับสู่ด้านบน]

10. เหตุสุดวิสัย

10.1. "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุที่ไม่สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้และอยู่เหนือวิสัยการควบคุม อีกทั้งไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดหรือความประมาทของคู่สัญญาที่ได้รับผล (รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้จะใช้ความระมัดระวังและความพยายามดีแล้วก็ตาม เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ อัคคีภัย ฟ้าผ่า โรคระบาด สงคราม การจลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อวินาศกรรม การระเบิด การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน (รวมถึงการนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ ที่พนักงานของฝ่ายที่รับผล (หรือผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) มีส่วนเกี่ยวข้อง) และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เหตุสุดวิสัยยังรวมถึงการที่ผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถจัดหาแรงงาน บริการ วัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์ตามพันธะหน้าที่ในสัญญาได้ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ความไม่สามารถนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

10.2. ดีแคทลอนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการไม่สามารถ หรือความล่าช้าในการดำเนินการตามภาระผูกพันของเงื่อนไขทั่วไปนี้ ในกรณีที่การไม่สามารถดำเนินการหรือความล่าช้านั้น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้เสมอ
10.2.1. เมื่อทราบว่าตนจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามภาระผูกพัน ดีแคทลอนแจ้งต่อลูกค้าโดยเร็วที่สุด และ

10.2.2. ดีแคทลอนไม่มีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้มีการระงับการดำเนินการเนื่องจากผลของการเกิดเหตุนั้น

10.3. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยมีผลกระทบต่อดีแคทลอนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ดีแคทลอนจะกำหนดวันที่จัดส่งใหม่กับลูกค้าหลังจากพ้นเหตุสุดวิสัยนั้น

[กลับสู่ด้านบน]

11. การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางหน้า 'ติดต่อเรา page. '

[กลับสู่ด้านบน]

12. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

12.1 การมอบหมาย ลูกค้าจะไม่มอบหมาย ถ่ายโอน รับภาระหน้าที่ หรือจัดการในลักษณะอื่นที่คล้ายกันกับสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำสัญญาช่วงภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือตั้งใจที่จะกระทำการใดๆ เช่นนั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีแคทลอนก่อน

12.2. การเยียวยาความเสียหายและการสละสิทธิ กรณีที่ดีแคทลอนไม่อาจดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า การใช้สิทธิหรือเยียวยาความเสียหายภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ อีกทั้งไม่ถือเป็นการใช้สิทธิส่วนเดียว หรือบางส่วนหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการป้องกันการดำเนินการอื่นๆ หรือการดำเนินการในอนาคตในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายอื่น สิทธิซึ่งได้รับภายใต้เงื่อนไขทั่วไปนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่ได้จำกัดเฉพาะของสิทธิใดๆ หรือการเยียวยาตามที่กฎหมายบัญญัติ หากดีแคทลอนประสงค์จะสละสิทธิการผิดสัญญาของลูกค้า ดีแคทลอนจะกระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

12.3. การแยกกันแห่งข้อสัญญา ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเป็นโมฆะ หรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขทั่วไปนี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด หรือความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

12.4. ภาษา ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ ในภาษาไทยเป็นหลัก

[กลับสู่ด้านบน]

13. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยการระงับข้อพิพาทให้กระทำในเขตอำนาจศาลไทยตามภูมิลำเนาของดีแคทลอนสำนักงานใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "บัญชีดีแคทลอน"

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

บัญชีดีแคทลอนของลูกค้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ภายใต้เลขทะเบียน 0115558007311 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 14/9 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ดีแคทลอน" หรือ "เรา"

[กลับสู่ด้านบน]

2. คำนิยาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำนิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

"บัญชีดีแคทลอน" หมายถึง บัญชีที่ออกให้ลูกค้าเพื่อการสมัคร และ/หรือ ลงทะเบียนเว็บไซต์

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ เกี่ยวกับบุคคลซื้อสามารถบ่งชี้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่ดีแคทลอนมีหรือสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

"เอกสารต้องห้าม" หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:
(ก)มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัส โปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
(ข)ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
(ค)ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่
(ง)เป็นวัตถุน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
(จ)ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่น และ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

"ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

[กลับสู่ด้านบน]

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.1 ลูกค้า ผู้ซึ่งมีอีเมล์และหรือหมายเลขโทรศัพท์ ไม่จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล จำเป็นต้องสร้างบัญชีดีแคทลอน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลล์ และหรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ในการที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "คุณ")
(1)านค้าดีแคทลอนทุกสาขาในประเทศไทย
(2)เว็บไซต์ดีแคทลอน www.decathlon.co.th (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์")
ในการให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3.2 บัญชีดีแคทลอนเป็นบัญชีส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ดังนั้น คุณจึงมีความรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณและรับรองว่าจะใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณมีความรับผิดในการใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก)สร้างบัญชีดีแคทลอนเพียง 1 บัญชี
(ข)รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ให้แก่ดีแคทลอน
(ค)ปลดเปลื้องดีแคทลอนจากความรับผิดใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์บัญชีดีแคทลอนโดยบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาต
(ง)แจ้งให้ดีแคทลอนทราบถึงการใช้บัญชีดีแคทลอนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้โดยละเมิดการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวของคุณ
(จ)แจ้งให้ดีแคทลอนทราบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 คุณจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า ในกรณีที่อายุต่ำว่า 18 ปีบริบูรณ์ คุณจะต้องได้รับความยินยอมจาก บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย การให้ความยินยอมดังกล่าวหมายถึงการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ การตกลงในการที่จะรับผิดชอบต่อ (ก) การกระทำของคุณ (ข) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือ การซื้อสินค้า และ (ค) ความยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถ้าคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย คุณจะต้องหยุดการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

3.4 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:
(ก)ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
(ข)ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค)พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
(ง)โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางเว็บไซต์
(จ)รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
(ฉ)ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์เสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ
(ช)ใช้เว็บไซต์หรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.5 ความพร้อมของเว็บไซต์: ดีแคทลอนอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของเว็บไซต์ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

3.6 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา: ดีแคทลอยขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:
(ก)ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
(ข)ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้เว็บไซต์ของลูกค้า
(ค)รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับ ให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ
(ง)ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล


ผลการค้นหาสำหรับ